X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


Regulaminy

Wybierz interesujący Cię temat pomocy i dowiedz się więcej na ten temat.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu tutaj lub w Centrum Pomocy, skontaktuj się z nami.

Regulamin usług hostingowych Linux.pl

§ 1. Definicje

1. Terminy użyte w regulaminie:

"Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.Wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji działalności gospodarczej pod numerem 1978. NIP: 839-124- 44-13 REGON: 771558618.

"Klient" - osoba fizyczna, prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

"Usługa" - udostępnianie miejsca na serwerze przez Linux.pl o określonych parametrach, pojemności i wyznaczonym miesięcznym limicie transferu danych.

"Limit transferu" - wyznaczony przez Linux.pl i określony w każdym pakiecie hostingowym limit przepływu danych z i do serwera wirtualnego Klienta. W skład limitu transferu wchodzą dane generowane przez protokół HTTP, FTP, SMTP i POP3.

"Abonament" - uiszczenie z góry przez Klienta opłaty za Usługę świadczoną w określonym okresie czasowym.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług hostingowych oferowanych przez Linux.pl, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

3. Dokonanie pierwszej płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz tym samym go zaakceptował.

4. Łamanie zasad niniejszego regulaminu przez klientów Linux.pl powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa cywilnego.

§2. Płatności

1. Osoba zamawiająca Usługę, powinna uiścić opłatę za nią w terminie 14 dni. Po tym okresie konto zostanie zawieszone na kolejne 7 dni. W przypadku nie odnotowania płatności na koncie Linux.pl, konto zostanie bezpowrotnie usunięte.

2. Klient zostaje powiadomiony o wygasaniu swojego konta z wyprzedzeniem 21 dni. W przypadku braku odnotowania wpłaty, Usługa po tym okresie będzie przez kolejne 14 dni zablokowana, a następnie bezpowrotnie usunięta.

3. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym Linux.pl.

4. Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym, zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, itp.

5. Ceny Usług oraz usług dodatkowych dostępne są na stronie internetowej https://hosting.Linux.pl. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Linux.pl.

6. Linux.pl zobowiązuje się do nie podwyższania ceny z dnia zamówienia Usługi. Zmiany cen usług dotyczą tylko nowo zakładanych kont, stare natomiast będą przedłużane po cenie z dnia zamówienia Usługi.

7. Zmiana na życzenie klienta typu Usługi w trakcie okresu abonamentowego:

a) na tańszą - jest możliwe dopiero po upłynięciu opłaconego okresu abonamentowego

b) na droższą - jest możliwa natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty za różnicę między, nie wydłuża to okres opłacanego abonamentu.

§3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

1. Linux.pl zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerywalny dostęp do wykupionych usług. Dostępność w ramach usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego jest zagwarantowana na poziomie 99,9%.

2. Linux.pl zobowiązuje się do aktywacji Usługi, w ciągu 48 godzin od odnotowania wpłaty.

3. Każdy brak możliwości dostępu do wykupionej Usługi, zawiniony przez Linux.pl, trwający ponad 24 godziny, Linux.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na Usługę o okres tygodnia za każde rozpoczęte 24 godziny.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Podanie błędnych danych lub niepełnych, skutkować może zawieszeniem konta lub jego usunięciem, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

5. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim, oraz dalszej odsprzedaży usługi (z wyłączeniem serwerów do tego dedykowanych).

6. Linux.pl nie ponosi odpowiedzialność za materiały przechowywane przez swoich klientów, oraz świadczone przez nich usługi. Linux.pl zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia dotyczące łamania prawa przez klientów, oraz wyciągania w stosunku do niech konsekwencji.

7. Zabrania się utrzymania na serwerze materiałów niezgodnych z polskim prawem, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAM-u, działania na szkodę pozostałych klientów Linux.pl (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy obliczeniowej procesora).

8. Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy Linux.pl.

9. Linux.pl ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z winy Linux.pl do kwoty wniesionego abonamentu przez klienta.

10. Klient powinien posiadać aktualną kopie materiałów zamieszonych na serwerze. Linux.pl wykonuje kopie bezpieczeństwa 3 razy w tygodniu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.

11. Linux.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z klientem, bez podania przyczyny stosując 30 dniowe wypowiedzenie. Klientowi przysługuje w takim przypadku zwrot pieniędzy za niewykorzystany abonament, proporcjonalny do liczby dni pozostałych do końca umowy.

12. Linux.pl ma prawo do usunięcia konta klienta, lub jego zablokowania, bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, w przypadku złamania regulaminu.

13. W przypadku przekroczenia Limitu Transferu, konto klienta jest blokowane do kolejnego okresu rozliczeniowego. Klient ma prawo powiększyć limit transferu, w cenie zawartej w cenniku, znajdującym się na stronie Hosting.Linux.pl.

§5. Postanowienia końcowe

1. Linux.pl zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin w aktualnej wersji zawsze dostępny jest na stronie https://hosting.Linux.pl, o każdorazowej zmianie klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

2. Zarówno Linux.pl jak i klient w trakcje realizacji Usługi, zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Linux.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

5. Użytkownik odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania Linux.pl o ich zmianie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2009.

7. Nadrzędnym regulaminem, szczegółowo określającym zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Linux.pl oraz zasady świadczenia tych Usług przez Linux.pl znajduje się w Regulaminie ogólnym świadczenia usług Linux.pl.

Pobierz w formacie PDF