X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2024 Linux.PL


Regulaminy

Wybierz interesujący Cię temat pomocy i dowiedz się więcej na ten temat.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu tutaj lub w Centrum Pomocy, skontaktuj się z nami.

Regulamin ogólny świadczenia usług Linux.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy:

Regulamin – przedmiotowy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy Linux.pl, zawierający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Linux.pl oraz zasady świadczenia tych Usług przez Linux.pl;

Regulamin Szczególny – osobny regulamin dotyczący usług rejestracji i przedłużania domen internetowych, serwerów dedykowanych i vps, hostingu stron internetowych, usług poczty elektronicznej, oraz certyfikatów SSL, zawierające zasady korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług oraz zasady świadczenia tych Usług przez Linux.pl;

Linux.pl – podmiot świadczący usługi dla klienta, tj. firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą w Kobylnicy, ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica, wpisana do ewindencji działalności gospodarczej pod numerem 1978. NIP: 839-124-44-13 REGON: 771558618;

Klient – podmiot zlecający Linux.pl świadczenie Usług;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Linux.pl na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Klienta, podanego do wiadomości Linux.pl, której e-mail został podany Linux.pl w Panelu klienta jako kontakt techniczny;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Dane kontaktowe – informacje dotyczące Klienta, umożliwiające kontakt z nim oraz wystawienie Faktury;

Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Linux.pl, której integralną część stanowią Regulamin i Regulaminy Szczególne;

Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://hosting.linux.pl zapotrzebowania na Usługi świadczone przez Linux.pl stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Linux.pl;

Usługi – świadczenia realizowane przez Linux.pl na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy;

Specyfikacja – dokładne określenie parametrów Usług świadczonych przez Linux.pl na rzecz Klienta;

Limity – ustalone w Specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej Usługi;

Awaria – niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku Usług;

Cennik Usług – dokument określający ceny Usług świadczonych przez Linux.pl oraz wysokość Opłat;

Proforma – dokument wystawiany przez Linux.pl, na podstawie którego Klient zobowiązany jest uiścić Opłatę na rzecz Linux.pl;

Okres abonamentowy – okres, w którym Klient korzysta z Usług, a Linux.pl rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta,

Opłata – określona w Cenniku Usług opłata abonamentowa naliczana za Okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Linux.pl. Opłata określa łączne wynagrodzenie Linux.pl za świadczenie Usług wraz z podatkami, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług;

Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Panel Klienta – przypisany każdemu Klientowi panel do zamawiania Usług poprzez Internet, za pośrednictwem którego Klient ma dostęp do zamówionych przez siebie Usług, dostępny pod wskazanym podczas zamówienia adresem;

Usunięcie Danych Klienta – skasowanie wszystkich plików Klienta znajdujących się na serwerach Linux.pl i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta;

Pouczenie – informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, kosztach zwrotu Usług w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu;

Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Podstawą do korzystania z usług Linux.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu, oraz Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi. Regulamin oraz Regulaminy Szczególne dotyczące zamówionej przez Klienta Usługi stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Linux.pl i Klientem. Złożenie przez Klienta zapotrzebowania na Usługi, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi.

Regulamin i Regulaminy Szczególne określają prawa i obowiązki Linux.pl i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż Linux.pl zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług.

Linux.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Linux.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną o każdej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych jest zobowiązany poinformować o tym Linux.pl drogą elektroniczną, pisemną lub za pośrednictwem faksu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnego Usługi, z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

Stosunek umowny pomiędzy Klientem a Linux.pl może zostać nawiązany bądź w formie pisemnej Umowy określającej Usługi, z których chce korzystać Klient i wskazującej na parametry Usług wymienione w Specyfikacji, bądź w drodze Zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza na stronie internetowej https://hosting.linux.pl.

Zawarcie Umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w Zamówieniu danych Klienta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. Linux.pl może w szczególności zwrócić się do Klienta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o prawdziwości złożonych danych.

Uruchomienie Usługi będącej przedmiotem Umowy następuje w terminie określonym w Regulaminie Szczególnym. W przypadku Klienta będącego Konsumetem uruchomienie Usługi nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem złoży wyraźne żądanie w przedmiocie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Linux.pl wymaga od Klienta będącego Konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

Linux.pl przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin oraz Regulamin Szczególny, Pouczenie i Wzór na trwałym nośniku w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany składać Linux.pl kaucji lub udzielać innych gwarancji finansowych.

Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Informacje o odstąpieniu zawarte są w Pouczeniu jak również we Wzorze, które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W związku z odstąpieniem Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – wówczas Klient będący Konsumentem zapłaci Linux.pl kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient będący Konsumentem poinformował Linux.pl o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej Opłaty.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli Linux.pl wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Linux.pl utraci prawo do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta będącego Konsumentem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Linux.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu określonym we Wzorze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Z uwagi na to, że Linux.pl zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Klient będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu Wzoru i poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Linux.pl – https://hosting.linux.pl. Linux.pl niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w opisany sposób.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, Linux.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. Linux.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej Usługi. W przypadku Klienta będącego Konsumentem – Okres abonentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi Linux.pl poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Klienta współpracy z Linux.pl o kolejny Okres abonamentowy.

Na 21 przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi Linux.pl wystawi na rzecz Klienta Fakturę proforma opiewającą na wymienioną w obowiązującym na dzień wystawienia Faktury proforma Cenniku Usług kwotę za kolejny Okres abonamentowy. Klient wyraża wolę kontynuowania współpracy z Linux.pl poprzez opłacenie Faktury proforma najpóźniej ostatniego dnia dotychczasowego Okresu abonamentowego Usługi.

Uiszczenie przez Klienta płatności określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem następnej Umowy o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym.

Brak uregulowania określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Faktury proforma w ciągu 21 dni od jej wystawienia jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich Usług świadczonych na rzecz Klienta.

§ 5. OBOWIĄZKI Linux.pl

Linux.pl zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.

Linux.pl zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem Panelu Klienta lub poczty elektronicznej o planowanych przerwach w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Linux.pl zobowiązany jest do informowania Klienta za pomocą Systemu ostrzeżeń o każdym przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu bądź Regulaminów Szczególnych.

Linux.pl zobowiązany jest zapewnić Klientowi pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.

Linux.pl zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych.

Linux.pl zobowiązany jest do nie przesyłania Klientowi Spamu.

Linux.pl zobowiązany jest do regularnego wykonywania backupów danych Klientów zgromadzonych na serwerze.

§ 6. PRAWA Linux.pl

Linux.pl zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi z podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie Linux.pl i świadczonych przezeń Usług.

Linux.pl zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Klientowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Klient nie uiści Linux.pl odpowiedniej opłaty z tego tytułu wynikającej z Cennika Usług lub ustalonej przez Strony.

Linux.pl ma prawo usunąć Dane Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik naruszą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, lub wysyła Spam. Linux.pl ma prawo usunąć Dane Klienta i zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom Linux.pl, korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera Linux.pl ponad określone Limity, opóźnienie Klienta w uregulowaniu Faktury proforma przekroczyło 14 dni.

Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klient naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Usunięcie Danych Klienta przez Linux.pl i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Linux.pl

Linux.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności. Linux.pl zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.

Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak: wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż Linux.pl brakiem ciągłości świadczenia Usług; awarii sprzętu lub oprogramowania, której Linux.pl nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu; działania siły wyższej; nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika; podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta; naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów prawa; uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby; działanie wirusa komputerowego; informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.

Linux.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.

Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.

Linux.pl ma prawo do robienia przerw w świadczeniu Usług w związku z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Linux.pl nieodpłatnie przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania Linux.pl.

§ 8. OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Linux.pl na podstawie wystawionej Faktury proforma.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych w Panelu Klienta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w Panelu Klienta. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) - nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez Linux.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, oraz rozsyłania Spamu.

Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze Linux.pl plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

Klient zobowiązany jest do informowania Linux.pl o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

§ 9. PRAWA KLIENTA

Klient ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.

Klient ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Klienta Usług Linux.pl w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Klient zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika w Panelu Klienta, jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

Klient ma prawo do reklamowania Usług świadczonych przez Linux.pl.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie Spamu. W razie powzięcia przez Linux.pl informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze Linux.pl.

Linux.pl może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Klient lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem Spamu.

§ 11. OGRANICZENIA

Klient nie może wykorzystywać Usług świadczonych przez Linux.pl do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

W razie, gdy Linux.pl otrzyma informację, iż Klient dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, Linux.pl jest uprawniony do zablokowania Usług świadczonych na rzecz Klienta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Klient.

W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie Usług na rzecz Klienta powoduje nadmierne obciążenie serwera Linux.pl, a w konsekwencji pogorszenie jakości Usług świadczonych na rzecz innych Klientów, Linux.pl ma prawo zablokować Usługi Klienta, za uprzednim zawiadomieniem Klienta.

§ 12. DANE OSOBOWE

Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Linux.pl jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.

Linux.pl oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Klienta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania Umowy.

Linux.pl zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

§ 13. PŁATNOŚCI

Z tytułu wykonywania Usług, Klient ureguluje na rzecz Linux.pl określoną Opłatę wynikającą z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia lub w dniu wystawienia faktury proforma za kolejny Okres abonamentowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 4 Regulaminu.

Płatność za Usługi rozliczana jest w ustalonych przy składaniu zamówienia Okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.

Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić Opłatę na podstawie Faktury proforma wystawionej przez Linux.pl na początku Okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury proforma.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym Linux.pl.

Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

W przypadku opóźnienia w zapłacie Faktury proforma, Linux.pl ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty przekraczającego 14 dni, Linux.pl ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia Usług świadczonych na rzecz Klienta.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty, Linux.pl wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w Panelu Klienta.

Doręczenie Faktury proforma lub faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Klienta.

Uregulowana Opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Linux.pl Usług na rzecz Klienta, jedynie w przypadku, gdy:

Umowa zostanie wypowiedziana przez Linux.pl z przyczyn niezależnych od Klienta,

Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta z przyczyn zawinionych przez Linux.pl,

Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia,

Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta będącego Konsumentem.

Linux.pl zastrzega sobie prawo do zmian Cennika Usług. Linux.pl poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie obowiązującego go Cennika Usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Cennika Usług jest zobowiązany poinformować o tym Linux.pl drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną lub za pośrednictwem faxu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Cennika Usług.

§ 14. REKLAMACJE

Klient może zgłosić Linux.pl swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez Linux.pl Usług o nienależytej jakości, informując o tym Linux.pl w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Reklamacja powinna zostać skierowana na adres: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica, lub e-mail: admin@linux.pl

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację, nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji, określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi, datę i miejscowość sporządzenia, podpis Klienta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

W przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który podany jest w Panelu Klienta jak główny adres e-mail lub techniczny osoby upoważnionej.

Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez Linux.pl. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Linux.pl niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

Linux.pl zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Linux.pl obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.

W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, Linux.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 15. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Linux.pl zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury sprzętowej służącej odpowiedniemu funkcjonowaniu Usług świadczonych dla Klienta. W przypadku wystąpienia awarii w działaniu Usług, Linux.pl zobowiązuje się do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania awarii w ciągu 30 minut od powiadomienia Linux.pl o jej wystąpieniu przez Klienta lub Użytkownika telefonicznie pod numerami kontaktowymi dostępnymi na stronie https://hosting.linux.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: admin@linux.pl W tym czasie Linux.pl zobowiązany jest do przesłania Klientowi lub Użytkownikowi diagnozy dotyczącej przyczyn awarii oraz informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu jej usunięcia.

Linux.pl usunie awarię maksymalnie w ciągu 300 minut od otrzymania powiadomienia przez Klienta lub Użytkownika o jej wystąpieniu, chyba że usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Linux.pl lub powiadomienie nastąpi poza czasem pracy Linux.pl. W przypadku, gdy powiadomienie o awarii nastąpi poza czasem pracy Linux.pl – awaria zostanie usunięta w ciągu 300 minut od rozpoczęcia pracy przez Linux.pl.

Po usunięciu awarii Linux.pl poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.

Linux.pl nie odpowiada za awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika oraz instalacje oprogramowania własnego Klienta lub Użytkownika.

Do awarii nie stosuje się postanowień § 14.

Linux.pl nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługi i nie świadczy usług posprzedażnych w zakresie nieopisanym w Regulaminie lub Regulaminach Szczególnych.

§ 16. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego lub poczty elektronicznej.

Linux.pl może wypowiedzieć Umowę Klientowi będącemu Konsumentem jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.

Linux.pl przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przypadkach wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Linux.pl pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Linux.pl rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Klienta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

Wygaśnięcie Umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez Linux.pl Usług na rzecz Klienta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczególnego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczególnego i Umowy.

Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej https://hosting.linux.pl.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Klient i Linux.pl podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Linux.pl. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy Klientem jest Konsument.

Linux.pl niniejszym informuje, iż Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214).

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą w Kobylnicy, pod adresem ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://hosting.linux.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Usług (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

- Adresat: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica

- Ja……………… niniejszym informuję Linux.pl. o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi ……………………….

- Data zawarcia umowy ………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………

- Adres konsumenta…………………………………………..

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data …………………………………….

Pobierz w formacie PDF