X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


Regulaminy

Wybierz interesujący Cię temat pomocy i dowiedz się więcej na ten temat.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu tutaj lub w Centrum Pomocy, skontaktuj się z nami.

Regulamin bezpłatnej poczty Linux.pl

§ 1. Definicje

1. Terminy użyte w regulaminie:

"Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.Wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji działalności gospodarczej pod numerem 1978. NIP: 839-124-44-13 REGON: 771558618.

"Użytkownik" - osoba fizyczna, prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

"Usługa" - udostępnianie miejsca pocztę na serwerze przez Linux.pl o określonych parametrach, pojemności.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi bezpłatnej poczty oferowanej przez Linux.pl, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

3. Łamanie zasad niniejszego regulaminu przez Użytkowników poczty Linux.pl powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa cywilnego.

§2. Płatności

1. Usługa bezpłatnej poczty Linux.pl jest projektem niekomercyjnym i bezpłatna bezterminowo.

2. Linux.pl zobowiązuje się do nie wprowadzać opłat za korzystanie i rejestrację kont pocztowych.

§3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

1. Linux.pl zobowiązuje się w ramach swoich możliwości stały i nieprzerywalny dostęp do usługi. Dostępność w ramach usługi jest zagwarantowana na poziomie 99,9%.

2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Podanie błędnych danych, skutkować może zawieszeniem konta lub jego usunięciem.

3. Linux.pl nie ponosi odpowiedzialność za materiały przechowywane na kontach pocztowych oraz treści przesyłane przez Użytkownika. Linux.pl zobowiązuje się jednak do reakcji na zgłoszenia dotyczące łamania prawa przez Użytkownków, oraz wyciągania w stosunku do nich konsekwencji w postaci zawieszenia kont oraz ewentualnego przekazania właściwym organom danych logowania lub kopii zawartości skrzynek.

4. Linux.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy Linux.pl.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania w sposób celowy wiadomości noszących znamiona spamu lub mających na celu wyłudzenie danych osobowych lub środków pieniężnych.

6. Linux.pl wykonuje kopie bezpieczeństwa poczty, jednak Użytkownik zobowiązany jest zadbać o tworzenie własnych kopii zapasowych skrzynki pocztowej.

7. W uzasadnionych sytuacjach - jak np. w przypadku złamania niniejszego regulaminu, Linux.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta, bez podania przyczyny.

8. Korzystanie z usługi jest dobrowolne, darmowe i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika wobec Linux.pl.

9. Linux.pl nie pobiera przy rejestracji konta, ani nie przechowuje żadnych danych osobowych Użytkownika. Baza adresów nie jest również przekazywana żadnej stronie trzeciej, czy też udostępniana publicznie.

10. Linux.pl daje sobie prawo zablokowania lub odebrania konta, w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, że zarejestrowany adres jest obraźliwy, lub może swoją nazwą wprowadzać w błąd, czy też podszywać się pod inne osoby, serwisy lub instytucje - w tym Linux.pl.

§5. Postanowienia końcowe

1. Linux.pl zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin w aktualnej wersji zawsze dostępny jest na stronie https://hosting.Linux.pl.

2. Zarówno Linux.pl jak i Użytkownik w trakcje realizacji Usługi, zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Linux.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.